Pappers avd. 24

Företroendemannalagen

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML, kom samtidigt med MBL. Syftet med FML var att uppnå jämbördighet mellan de lokala parterna på arbetsmarknaden. Lagen gav de förtroendevalda rätt att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. Rätten gäller alla frågor som grundas på lag eller kollektivavtal, som den förtroendevalda har ansvar för. Lagen omfattar de arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Förtroendeman är den som utsetts av en facklig organisation, centralt eller lokalt och som anmälts skriftligt till arbetsgivaren. Den förtroendevalda har flera rättigheter för att kunna företräda sina medlemmar. Bland annat rätt till betald ledighet för att bedriva fackligt arbete, rätt att röra sig fritt på arbetsplatsen, rätt till en lokal på arbetsplatsen. Arbetsgivaren betalar för arbetstiden om den förtroendevalde är anställd på arbetsplatsen. Vid oenighet om rätten till ledighet med lön är det den fackliga organisationen som har tolkningsföreträde. Det betyder att fackets tolkning av lagen gäller tills tvisten är löst genom förhandling, i Arbetsdomstolen eller i skiljenämnd. Lagen om styrelserepresentation och EG-reglerna om företagsråd ger också de anställda möjligheter till inflytande i företagen.

Till lagen.